«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

2021-2022 ուստարի

9-րդ դասարանի մասնագիտական կողմնորոշման մեկամյա ծրագիր

Փորձարարական մանկավարժական նախագիծ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը (այսուհետ՝ կրթահամալիր) իր ստեղծման օրից կոչված է իրականացնելու մանկավարժական փորձարարական-հետազոտական նախագծեր․

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` կրթահամալիր) շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող փորձարարական-հետազոտական, նախադպրոցական, հանրակրթական հեղինակային, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական փորձնական, նախասիրական, լրացուցիչ (այդ թվում` արտադպրոցական) կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է:

Կրթահամալիրի կանոնադրություն (այսուհետ՝ կանոնադրություն), կետ 1։

Առաջարկվող հերթական փորձարարական-հետազոտական նախագիծը՝ 9-րդ դասարանի մասնագիտական կողմնորոշման մեկամյա ծրագիրը (այսուհետ՝ ծրագիր), ընդգրկում է 2021-2022 ուստարում կրթահամալիրի 9-րդ դասարանում սովորողներին։

Նախագծի առաջարկը ներկայացվել է կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողների տարբեր խմբերում, կրթահամալիրի մասնաժողովի ապրիլի 27-ի նիստում։ Մանկավարժական աշխատողների հետ քննարկվել, ճշտվել են նախագծի իրականացման տեխնիկական հարցերը։ Ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը կատարել է մշակումներ։

Կրթահամալիրի կանոնադրության համաձայն կրթահամալիրի մասնաժողովը․

կրթահամալիրի գործունեության առարկային, նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարությանը, մասնաժողովի ներկայացմամբ հաստատում կրթահամալիրում իրագործվող ծրագրերը, հետազոտական և մեթոդական աշխատանքների թեմաները, մասնաճյուղերի ուսումնական պլաններըետ 48, է)։

12-ամյա պարտադիր հանրակրթության պահանջով հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանի շրջանավարտն իրական ընտրության առջև է կանգնում՝ ուսումը շարունակել որևէ ավագ դպրոցում կամ ընդգրկվել մասնագիտական ուսուցման ծրագրերում։ Ծրագիրը միտված է սովորողների նախասիրությունների զարգացմանը՝ ուսման հետագա շարունակության գիտակցված ընտրությունը ապահովելու նպատակով։

Կրթահամալիրի գործունեության կանոնադրական առարկաներից է․

դպրոց-համալիրի պայմաններում անհատի ընդունակությունների առավելագույն դրսևորում և զարգացում` յուրաքանչյուր անձի (այդ թվում` առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած երեխաների) ցանկալի գործունեության բավարարման ճանապարհով։
Կրթահամալիրի կանոնադրություն, կետ 12։

Ծրագիրը ապահովում է հանրակրթության պետական չափորոշիչով հիմնական դպրոցի շրջանավարտին ներկայացվող պահանջները։ Ծրագրի մշակման համակարգողը կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժության լաբորատորիան է, ավագ դպրոցը, պատասխանատուն՝ ծրագրի մանկավարժական խորհուրդը, որը ղեկավարում է ծրագրի ղեկավարը, մասնակցում են նաև կրթահամալիրի Միջին, Ավագ դպրոցների, քոլեջի ղեկավարները, կրթահամալիրի հիմնադիր տնօրենը, տնօրենը, փոխտնօրենը, մասնագետներ։  Ծրագրում 2021թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ ընդգրկված է 202 սովորող։

Ծրագրի իրականացման ընթացքում․

 • կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոնները, արհեստանոցները, արվեստանոցները, լաբորատորիաները, արտադրական արհեստանոցները ծրագրի ուսումնական բազան են.
 • ծրագրի սովորողները հանրապետության դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգում գրանցվում են ավագ դպրոցի ցուցակում.
 • ծրագրի դասավանդողները կրթահամալիրի դասավանդողներն են, որոնք դասավանդում են նաև միջին դպրոցում, ավագ դպրոցում, քոլեջում և կազմում են ծրագրի մանկավարժական խորհուրդը.
 • մասնագիտական կողմնորոշմանն են ծառայում սովորողի ընտրությամբ գործունեությունը, մասնագիտական ուսումնական ճամփորդություները, ճամբարները, սովորողի լրացուցիչ կրթական ծրագրերը, կրթահամալիրում կամ կրթահամալիրից դուրս։
  Արդյունքում սովորողը հնարավորություն է ունենում գաղափար կազմելու իր ընտրած կամ իրեն առաջարկվող մասնագիտությունների և մասնագետների մասին։

Սեպտեմբերի 7-ին կազմակերպվել է ծրագրի մանկավարժական խորհրդի առաջին հավաքը։ Մինչև 2021թ․ հոտեմբերի 5-ը կավարտվեն առարակայական դասընթացների, սովորողի ընտրությամբ գործունեության, լրացուցիչ կրթության հեղինակային ծրագրերի լրամշակումը, ծրագրի ֆինասական ապահովման, լրացուցիչ միջոցների հաշվարկը։

Ավագ դպրոցի ղեկավարը․

 • ծրագրի ղեկավարի ներկայացմամբ կազմակերպում է սովորողների ընդունելությունը դպրոց.
 • ծրագրի գրասենյակի ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատում է ծրագրի դասացուցակը և դրանում փոփոխությունները.
 • ծրագրի ղեկավարի ներկայացմամբ թույլատրում է կրթահամալիրում սահմանված կարգով սովորողի հեռավար ուսուցման կազմակերպումը.
 • ծրագրի ղեկավարի ներկայացմամբ խրախուսում է ծրագրի սովորողին.
 • ծրագրի մանկավարժական խորհրդի որոշման հիման վրա տույժի է ենթարկում ծրագրի սովորողին, նրա հետ լուծում ուսումնառության պայմանագիրը
 • մասնակցում ծրագրի մշակման, ստեղծման, համակարգման աշխատանքներին։

Ծրագրի ղեկավարը․

 • կազմակերպում և ղեկավարում է ծրագրի ընթացիկ գործունեությունը.
 • մասնակցում է կրթահամալիրի խորհրդի, վարչական խորհրդի, մասնաժողովի նիստերին.
 • ղեկավարում է ծրագրի մանկավարժական խորհրդի աշխատանքը.
 • նպաստում է ծրագրի սովորողների խորհրդի աշխատանքին.
 • կազմում է ծրագրի օրացույցը, որը կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի հավելվածն է.
 • ապահովում է ծրագրի ենթակայքի աշխատանքը.
 • մասնակցում է ծրագրի մանակավարժական աշխատողների աշխատաժամանակը կազմելուն.
 • ապահովում է ծրագրի սովորողների, նրանց օրինական ներկայացուցիչների, աշխատողների կողմից կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների, աշխատանքի պաշտպանության և անտանգության կանոնների պահպանումը.
 • կազմակերպում է սովորողի ընդունելությունը ծրագիր.
 • սովորողի, նրա օրինական ներկայացուցչի հետ սահմանված կարգով կնքում է ուսումնառության պայմանագիր.
 • անհատապես ճանաչում է ծրագրի յուրաքանչյուր սովորողին՝ իր առանձնահատկություններով.
 • հաստատում է սովորողի անհատական ուսումնական պլանը.
 • կազմավորում է ծրագրի ուսումնական խմբերը.
 • սովորողների անհատական ուսումնական պլաններին համապատասխան կազմակերպում է կրթական գործընթացը.
 • կազմակերպում է սովորողի հեռավար ուսուցումը.
 • սովորողին ներկայացնում է ավագ դպրոցի ղեկավարին՝ խրախուսման.
 • վերահսկողություն է իրականացնում սովորողների սննդի, դասավանդման բովանդակության, սովորողների գիտելիքների յուրացման որակի, նրանց վարքի, արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպման, սովորողի կողմից իր աշխատանքային պարտականությունների կատարման նկատմամբ.
 • հետևում է պարտադիր գործածության երաշխավորված փաստաթղթերի  վարմանը և պահպանմանը.
 • ապահովում է պայմաններ սովորողների ընտրությամբ գործունեության համար.
 • ներկայացնում է ծրագրի իրականացման հաշվետվություններ.
 • օրենքով սահմանված կարգով կրում է  պատասխանատվություն օրենքների, հիմնադրի, նախարարության, կրթահամալիրի խորհրդի, կրթահամալիրի տնօրենի որոշումների,  այլ իրավական ակտերի և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ  պատշաճ կատարելու համար.
 • կազմակերպում է սովորողի արտադրությամբ ուսուցումը.
 • կատարում է կրթահամալիրի տնօրենի հանձնարարությունները, հաստատության տնօրենի, մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավարի հանձնարարությունները.
 • ծրագրի ղեկավարի բացակայության դեպքում, կրթահամալիրի տնօրենի  որոշման (կարգադրություն, հրաման) համաձայն, նրա լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ:

Ծրագրի ղեկավարը ունի օգնական՝ սովորողի ընտրությամբ գործունեության կազմակերպման հարցերով։

Օգնականը

 • անհատապես ճանաչում է ծրագրի յուրաքանչյուր սովորողին՝ իր առանձնահատկություններով.
 • գիտի, համագործակցում է կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոննների, արհետանոցների, արվեստանոցների, լաբորատորիաների, արտադրական արհեստանոցների ղեկավարներին, դասավանդողներին.
 • հետևում է սովորողի նախասիրության զարգացման ընթացքին, անհրաժեշտության դեպքում սովորողի հետ քննարկում, առաջարկում փոփոխություններ.
 • հետևում է սովորողի լրացուցիչ կրթության ընթացքին․
 • սովորողի համար կազմակերպում արտադրական ուսուցում.
 • նպաստում  է ծրագրի սովորողների, նրանց ծնողների համայնքային կազմակերպմանը
 • Սովորողների հետ կազմակերպում է շրջակա միջավայրի բարկարգման նախագծեր.
 • ծրագրի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում ուսումնասիրություններ։

Կրթահամալիրը հունվարի վերջին, և հունիսի վերջին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն է ներկայացնում տեղեկանք ծրագրի ընթացքի մասին։ Ուսումնական տարվա ավարտին սովորողները, կրթահամալիրում սահմանված կարգով, ներկայացնում են իրենց ձեռքբերումները ամփոփիչ ատեստավորման բաց ստուգատեսում։

Առանձին մշակումներ՝

9-րդ դասարանի սովորողի մասնագիտական ուսուցման ուղեցույց

Ստուգատեսները՝ որպես ուսումնական գործունեության արդյունքների հանրայնացման բաց հարթակներ

Մանկավարժական խորհրդի սեպտեմբեր-հոկտեմբերի օրացույց